AKADEMIA SEKTORA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

BEZPŁATNE SZKOLENIA: coaching, redukowanie stresu i marketing online

Poznaj najnowsze trendy w zarządzaniu i marketingu. Skorzystaj z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ i zbuduj swoją przewagę konkurencyjną!

Akademia sektora Komunikacji Marketingowej

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

a) są mikro, małym, średnim (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,

b) prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora Komunikacji Marketingowej
(wiodące PKD M.73.1, J.58.1, J.59, J.60).
W przypadku gdy Przedsiębiorca nie posiada PKD wiodącego w ramach danego sektora, zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazujące, że czynnie działa w ramach sektora np. faktury.

c) spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

DOSTĘPNE SZKOLENIA

Sprawdź naszą ofertę  i wybierz szkolenie, które najbardziej Ci odpowiada.
Pamiętaj, że za udział w szkoleniu nic nie zapłacisz! Skorzystaj z tej szansy!
Podnieś swoje kompetencje już dziś!

COACHING MENADŻERSKI
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tryb szkolenia: online
Czas trwania szkolenia: 10 godzin

TECHNIKI
REDUKOWANIA
STRESU

Tryb szkolenia: online
Czas trwania: 24 godziny 

POSŁUGIWANIE SIĘ NARZĘDZIAMI 
Z ZAKRESU MARKETINGU
ONLINE

Tryb szkolenia: online
Czas trwania szkolenia: 12 godzin

SPRAWDŹ PROGRAMY REALIZOWANYCH PRZEZ NAS SZKOLEŃ!

COACHING MENADŻERSKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Oferta doradztwa skierowana jest do: 

 • kadry zarządzającej,
 • menadżerów,
 • pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie biznesu i zatrudnienia,
 • właścicieli MŚP,
 • pracowników działów personalnych.

Program szkolenia obejmuje 10 godzin zegarowych realizowanych w formie zdalnej, po których uczestnik usługi rozwojowej:

 • identyfikuje swoje słabe i mocne strony w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową, wyznacza cele własnego rozwoju oraz określa sposób ich realizacji,
 • pozyskuje informacje do oceny sytuacji kryzysowej, identyfikuje zewnętrzne i wewnętrzne źródła kryzysu i obszary, na które kryzys ma bezpośredni wpływ,
 • identyfikuje i analizuje mocne i słabe strony organizacji,
 • przyjmuje na siebie rolę konsekwentnego przywódcy, podejmując decyzje oparte na faktach i dowodach,
 • opracowuje plany naprawcze, określając możliwe do wystąpienia ryzyka, działania zapobiegające ich wystąpieniu i minimalizujące ich wpływ na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia oraz konieczne zasoby do ich wdrożenia,
 • spokojnie i precyzyjnie wyjaśnia sytuację kryzysową podległym pracownikom i komunikuje podjęte decyzje, przyjmując na siebie odpowiedzialność za ich wdrożenie i konsekwencje,
 • wyznacza role i zadania adekwatnie do przyjętego planu wdrożenia, kluczowych kompetencji podległych pracowników i posiadanych zasobów,
 • nadzoruje sposób realizacji wyznaczonych zadań i ich efekty, monitoruje zmiany w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, korygując przyjęty plan działania.

TRENER

Monika Kuras – trener z 19-letnim stażem, coach, ekspert w obszarze szkoleń i rozwoju z kilkuletnim doświadczeniem w pracy konsultacyjno- rozwojowej w międzynarodowych organizacjach. Specjalizuje się w tematyce związanej z Analizą Transakcyjną, prowadzi autorskie programy rozwoju osobistego w biznesie dla menedżerów. Inicjuje i wdraża działania związane z procesem rozwoju kompetencji pracowników. Posiada certyfikat Extended Disc® oraz certyfikat podyplomowego kursu Terapii Rodzin, II stopień kursu dla Trenerów (Kontrakt OSH, MBM Matkowski). Ukończyła coaching relacyjny Grupy Doradczo Szkoleniowej – Transmisja. Z wykształcenia psycholog z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA). Jako wykładowca prowadzi zajęcia z Executive Coachingu w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera w Krakowie.

TECHNIKI
REDUKOWANIA
STRESU

Oferta szkolenia skierowana jest do pracowników Sektora Komunikacji Marketingowej.

Program szkolenia obejmuje 24 godzin zajęć w formie zdalnej i składa się z następujących zagadnień:

 • pojęcie stresu oraz jego pozytywne i negatywne następstwa,
 • objawy psychofizjologiczne stresu, sposoby jego wpływu na myślenie i działanie człowieka, a także konsekwencje zdrowotne,
 • sposoby kontrolowania emocji i znaczenie autoregeneracji oraz koncentracji na poziom stresu,
 • źródła stresu, sposób ich oddziaływania oraz możliwe sposoby redukowania stresu,
 • techniki relaksacyjne w celu zmniejszenia napięcia
 • praktyczne ćwiczenia redukujące stres, w zależności od warunków otoczenia.

TRENER

Paulina Rolka – w 2016r. z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna i osobowości oraz sądowa). W trakcie pięciu lat studiów aktywnie działała w wielu organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz wolontariacie. Przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu fundacji charytatywnej, gdzie przeprowadzała warsztaty i treningi umiejętności społecznych dla wolontariuszy. Przeprowadziła około pięciu tysięcy godzin zajęć indywidualnych w formie wsparcia motywacyjnego, a także dwa tysiące godzin treningów grupowych. Zajmuje się również doradztwem zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, co umożliwia jej pracę na wielu innych płaszczyznach.

POSŁUGIWANIE SIĘ NARZĘDZIAMI 
Z ZAKRESU MARKETINGU
ONLINE

Sprawdź listę po prawej stronie, aby poznać szczegółowe programy oferowanych przez nas szkoleń w obszarze posługiwania się narzędziami z zakresu marketingu online >>

Program szkolenia obejmuje 12 h godzin zajęć w formie zdalnej i składa się z następujących zagadnień:

 1. Omówienie zasad wpływających na pozycję witryny w Google
 2. Omówienie wytycznych Google dotyczących optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek
 3. Analiza witryny za pomocą narzędzi do automatycznego sprawdzania pod kątem SEO
 4. Omówienie narzędzia Google Search Conslole
 5. Omówienie metatagów (title, descrption, keywords) oraz jakości treści na stronach
 6. Omówienie narzędzi od monitorowania pozycji witryny w Google
 7. Podstawowe zasady dotyczące content marketingu
 8. Omówienie struktury kodu HTML i ćwiczenia praktyczne
 9. Analiza rynku pod kątem firm świadczących usługi pozycjonowania
 10. Inne narzędzia wspierające optymalizację SEO

Program szkolenia obejmuje 12 h godzin zajęć w formie zdalnej i składa się z następujących zagadnień:

 1. Omówienie wagi content marketingu w różnych aspektach
 2. Jak definiować cele w content marketingu
 3. Definiowanie profilu odbiorcy tworzonych treści
 4. Zasady tworzenia treści
 5. Formatowanie treści, czcionki, marginesy, zdjęcia
 6. Korzystanie z podwykonawców tworzących treści
 7. Content marketing a SEO
 8. Pomiar skuteczności
 9. Przykłady i dobre praktyki content marketingu

Program szkolenia obejmuje 12 h godzin zajęć w formie zdalnej i składa się z następujących zagadnień:

 1. Omówienie narzędzia Google Analitics
 2. Instalacja kodu śledzącego na stronie
 3. Zarządzanie użytkownikami
 4. Analiza zdarzań w czasie rzeczywistym
 5. Analiza ruchu pod kątem profilu odbiorców
 6. Analiza danych demograficznych, przeglądarek i systemów operacyjnych
 7. Analiza ruchu pod kątem mobile/desktop
 8. Analiza ruchu z sieci społecznościowych
 9. Analiza zachowań
 10. Konfigurowanie i mierzenie konwersji

Program szkolenia obejmuje 12 h godzin zajęć w formie zdalnej i składa się z następujących zagadnień:

 1. Czym jest email marketing
 2. Opracowanie strategii email marketingowej
 3. Budowanie baz adresowych
 4. Zarządzanie bazami adresowymi
 5. Korzystanie z zewnętrznych narzędzi w email marketingu
 6. Przygotowanie szablonu wiadomości
 7. Content marketing w email marketingu
 8. Automatyzacja w email marketingu
 9. Analiza w trakcie i po zakończeniu kampanii

Program szkolenia obejmuje 12 h godzin zajęć w formie zdalnej i składa się z następujących zagadnień:

 1. Rola social media w pozyskiwaniu klientów
 2. Zarządzanie firmowym fanpage
 3. Jak tworzyć treści skupiające uwagę klientów
 4. Ruch organiczny i nieorganiczny
 5. Zasady dotyczące tworzenia reklam na facebooku
 6. Analiza części składowych posta reklamowego
 7. Tworzenie testów porównawczych z uwzględnieniem zewnętrznych narzędzi
 8. Omówienie reklam na świadomość marki, ruch oraz konwersje
 9. Instalacja piksela facebooka
 10. Analiza ruchu i konwersji generowanych przez kampanie

Program szkolenia obejmuje 12 h godzin zajęć w formie zdalnej i składa się z następujących zagadnień:

 1. Analiza ruchu pochodzącego z urządzeń mobilnych
 2. Targetowanie reklam na urządzenia mobilne
 3. Platformy do dystrybucji treści video
 4. Tworzenie kanału na youtube i omówienie narzędzi analitycznych
 5. Zasady monetyzacji kanału na youtube
 6. Ustalanie grupy docelowej
 7. Narzędzia do edycji wideo
 8. Możliwości promocji kanału youtube w Google Ads

Program szkolenia obejmuje 12 h godzin zajęć w formie zdalnej i składa się z następujących zagadnień:

 1. Omówienie planera słów kluczowych – google
 2. Omówienie zaawansowanych opcji targetowania podczas tworzenia kampanii             facebook
 3. Omówienie narzędzie do optymalizacji SEO
 4. Omówienie narzędzie do automatyzacji kampanii email marketingu
 5. Omówienie narzędzia Google Analitycs
 6. Omówienie narzędzia Google Search Console

TRENER

Leszek Skocki – absolwent kierunku informatyka WSB-NLU, doświadczony programista, przedsiębiorca, wykładowca i szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu systemów informatycznych. Jako dyrektor ds. IT w dużym projekcie o zasięgu ogólnopolskim zajmował się najnowszymi technologiami, takimi jak: Augmented Reality oraz Virtual Reality. Od kilku lat prowadzi Szkołę Programowania Cybertree, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli uczą się programowania i nowoczesnych technologii na wszystkich poziomach zaawansowania.

Szkolenia dla 500 pracowników z 250 przedsiębiorstw!

Przez pracownika rozumiemy:  
 • osobę wykonującą pracę na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy:
 • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);
 • osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Weź udział w szkoleniu „Lider przyszłości w zdalnej rzeczywistości”

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

indywidualne podejście

usługi „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich pracowników;

elastyczne planowanie

miejsce szkolenia, harmonogram, ostateczny zakres tematyczny zostaną dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych firm;

profesjonalizm

usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowaną przez PARP instytucję, dysponującą odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami, jak również wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej;

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU: WYPEŁNIJ FORMULARZ!
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

  MASZ PYTANIA?
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Tomasz Nowak

  +48 662 005 102

  lub napisz tomasz.nowak@humaneo.pl

  Font Resize