AKADEMIA INFORMATYCZNA

BEZPŁATNE SZKOLENIA
dla przedsiębiorców!

Poznaj najnowsze trendy w zarządzaniu. Skorzystaj z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ i zbuduj swoją przewagę konkurencyjną na rynku!

AKADEMIA MARKETINGU

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

a) są mikro, małym, średnim (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,

b) prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora Komunikacji Marketingowej
(wiodące PKD M.73.1, J.58.1, J.59, J.60).
W przypadku gdy Przedsiębiorca nie posiada PKD wiodącego w ramach danego sektora, zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazujące, że czynnie działa w ramach sektora np. faktury.

c) spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

DOSTĘPNE SZKOLENIA

Sprawdź naszą ofertę  i wybierz szkolenie, które najbardziej Ci odpowiada.
Pamiętaj, że za udział w szkoleniu nic nie zapłacisz! Skorzystaj z tej szansy!
Podnieś swoje kompetencje już dziś!

COACHING MENADŻERSKI
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tryb szkolenia: online
Czas trwania szkolenia: 10 godzin

TECHNIKI
REDUKOWANIA
STRESU

Tryb szkolenia: online
Czas trwania: 24 godziny 

POSŁUGIWANIE SIĘ NARZĘDZIAMI 
Z ZAKRESU MARKETINGU
ONLINE

Tryb szkolenia: online
Czas trwania szkolenia: 12 godzin

Szkolenia dla 500 pracowników z 250 przedsiębiorstw!

Przez pracownika rozumiemy:  
 • osobę wykonującą pracę na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy:
 • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);
 • osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Weź udział w szkoleniu „Lider przyszłości w zdalnej rzeczywistości”

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

indywidualne podejście

usługi „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich pracowników;

elastyczne planowanie

miejsce szkolenia, harmonogram, ostateczny zakres tematyczny zostaną dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych firm;

profesjonalizm

usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowaną przez PARP instytucję, dysponującą odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami, jak również wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej;

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU: WYPEŁNIJ FORMULARZ!
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

  MASZ PYTANIA?
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Tomasz Nowak

  +48 662 005 102

  lub napisz tomasz.nowak@humaneo.pl

  Font Resize